India

 • ¨     Jaipur Kathak Mahotsava, 2002.
 • ¨     Heritage Festival, Jaipur, Punjab, Patiala, 2003.
 • ¨     Choreography of Pt. Rajendra Gangani of “Vandana-Nartan Se Kirtan”, “Maharas”, “Vedana”, and “Taal tatkar”.
 • ¨     Soorya Mahotsava, Kochi, 2001.
 • ¨     Indira Gandhi Kala Kendra, Noida, 2002.
 • ¨     Chandani Chowk Festival, New Delhi, 2003.
 • ¨     Sharad Utsava Kapurthala Heritage Festival, Punjab, 2004.
 • ¨     Delhi Kathak Mahotsava, 2008.
 • ¨     Solo-dance on Guru Purnima in Janmahotsav Samaroh and Shri Rawatpura Sarkar Dham Guru Purnima Parva, Lahar, MP, 2004.
 • ¨     Akhil Bhartiya Kiran Sangeet Samaroh, Katni, MP, 2004.
 • ¨     Akhil Bhartiya Kathak Nritya Spardha, Dantari, Chhattisgarh, 2004.
 • ¨     Mudra Festival Trivandrum, 2005.
 • ¨     Gwalior Vyapar Mela Pradhikaran, Mela Rangmanch, 2006.
 • ¨     Natyanjali Mahotsava, Chidambaram Tanjabur Kumbukodam, Tamil Nadu, 2006.
 • ¨     Bharat TV Mahotsava, Tvrm., 2006.
 • ¨     Mahabarat Utsav, Bangalore, 2006.
 • ¨     Ananya Festival, Delhi, 2007.
 • ¨     Aligarh Tradefair, UP, 2007.
 • ¨     Navsambatsir Mahotsava, Gwalior, 2007.
 • ¨     Malhar Festival ICCR, 2007.
 • ¨     NCZCC Pratib  Utsav, Sagar, MP, 2007.
 • ¨     Soorya Festival “Rhythm – India Tour”, Mumbai, Chenai, Bangalore, Kunoor, Calicut, Plakgart, Trissur, Coimbatour, Trivandrum, and Kochi, 2008.
 • ¨     Soorya Festival “Tarangam” – India Tour, Trivandrum, Chennai, Calicut, Kunoor, Alappi, Kothayam, Thrissur, Kochi, Palakgart, Bangalore, (Kerala Tour), 2008.
 • ¨     Kerala Doordarshan TV National channel, Fifty Years Channel Anniversary, Tvrm., Kerala, 2009.
 • ¨     Kathak Mahotsav, New Delhi, 2009.
 • ¨     Raipur Utsav, Chhattisgarh, 2009.
 • ¨     Pachmadi Utsav, MP, 2009.
 • ¨     Kerala Doordarshan TV National Channel, 2010.
 • ¨     Bharat Parv Shivpuri, MP, 2010.
 • ¨     Nratiya Pratibha Sna New Delhi, 2010.
 • ¨     Khajurao Dance Festival, MP, 2010.
 • ¨     Bhogpur Utsav, MP, 2010.
 • ¨     Taptii Mahotsav, MP, 2010.
 • ¨     Kalidas Samaroh, MP, 2010.
 • ¨     Nisha Gandhi Festival, Tvrm., 2010.
 • ¨     Prem Nager Award, Tvrm., 2010.
 • ¨     Soorya Festival, India Tour, Kunoor, Kalikat, Kochin, Vaicum, Trivandram, Palakat, Tidupuga, Alapi, Trisul, 2010.
 • ¨     Bharat Parv Morena, MP, 2011.
 • ¨     Ustad Allauddin Khan Sangeet Samaroh, Maihar, 2011.
 • ¨     Betva Mahotsava Vidhisha, MP, 2011.
 • ¨     Gunjan Music and Dance Festival, Cuttack, Orissa, 2011.
 • ¨     Kathak and Kabali Mahotsava Sahitya Kala Parishad New Delhi, 2011.
 • ¨     Nisha Gandhi Festival, Kerala, 2012.